Логотип компанії FRIOS - провідний виробник холодильного обладнання

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця угода є відкритою пропозицією (надалі – «оферта») компанії Фріос (надалі – «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб укласти договір про надання інформаційних послуг (надалі – «договір») на умовах, викладених нижче.

1.2 Прийняттям даної оферти вважатиметься вчинення Користувачем дій, внаслідок яких він отримує доступ до Сайту, а датою прийняття є перше відвідування сайту Користувачем.

1.3 Компанія залишає за собою право без попереднього попередження Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни до умов даного договору та додатків до нього. Також відкликати дану оферту в будь-який момент на власний розсуд. Новий договор або додаток до договору набирають чинності з моменту їх розміщення. Користувач зобов’язаний самостійно стежити за актуальністю даного договору.

1.4 Продовження користування Сайтом після будь-яких змін договору є підтвердженням згоди Користувача з новими умовами договору чи додатків.

1.5 Терміни, що надалі використовуються в договорі:

Компанія – Компанія Фріос, що є власником сайту frios.ua та діє відповідно до законодавства України.

Послуги Компанії – сукупність дій Компанії для забезпечення роботи Сайту, безперешкодного доступу до інформації Користувачам.

Користувач – фізична особа, якій виповнилося чотирнадцять років, що погодилася з умовами цього договору та користується Сайтом у порядку, визначеному даним договором та додатками.

Політика конфіденційності – умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією; додаток до договору, що є його невід’ємною частиною.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом цього договору є інформація, що розміщена на сайті Компанії.

2.2 Будь-яка взаємодія Користувача із Сайтом означає повне прийняття умов цього договору.

2.3 Погоджуючись із цим договором та його умовами, Користувач автоматично погоджується і з Політикою конфіденційності.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

3.1 Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію без пояснення причин своїх дій та необхідності попереднього повідомлення про це Користувача.

3.2 Компанія залишає за собою право на власний розсуд і без необхідності пояснення причин своїх дій відмовити Користувачеві в наданні доступу до інформації на сайті без здійснення будь-яких відшкодувань Користувачеві, в тому числі, якщо Компанія має підстави вважати, що Користувач порушує умови цього договору та/або законодавство України, здійснює шахрайську або іншу незаконну діяльність, завдає шкоди Сайту та/або його роботоздатності, завдає шкоди діловій репутації Компанії тощо.

3.3 Компанія має право передавати права та обов’язки за цим договором будь-яким третім особам.

3.4 Компанія має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем.

3.5 Компанія має право надсилати Користувачеві будь-яку інформацію щодо функціонування Сервісу, а також інформацію рекламного характеру (зокрема, відповідно до критерію геолокації Користувача), надіславши e-mail листа на адресу Користувача.

3.6 Компанія також має інші права, визначені цим договором, додатками до нього та чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1 Користувач зобов’язаний належним чином дотримуватися умов цього договору.

4.2 Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії із Сайтом.

4.3 Під час використання Сайту Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати у будь-який інший спосіб будь-яку інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності Компанії.

4.4 У разі висування Компанії будь-яких претензій з боку третіх осіб через порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб, всі зазначені претензії будуть врегульовані Користувачем самостійно та власним коштом, а шкода, завдана таким порушенням, буде відшкодована ним Компанії та/або третім особам у повному обсязі.

4.5 Користувач має право повідомляти Адміністрації Компанії (листом на електронну адресу: admin@frios.ua або за допомогою форми зворотного зв’язку) будь-які скарги, зауваження та пропозиції щодо роботи сайту.

4.6 Із будь-якими технічними проблемами щодо користування Сайтом Користувач може звернутися до Адміністрації Компанії, надіславши лист на електронну адресу: admin@frios.ua або за допомогою форми зворотного зв’язку.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1 Сайт є єдиним цілісним комплексом, до складу якого входять об’єкти інтелектуальної власності, які згідно із законодавством України можуть охоронятися самостійно або в сукупності з іншими об’єктами: знаки для торгової марки, графічне оформлення та дизайн Сайту, принцип дії меню сайту, алгоритм роботи, додатки та елементи. Усі права інтелектуальної власності на Сайт загалом та його окремі елементи належать Компанії.

5.2 Графічне оформлення та дизайн Сайту є результатом творчої художньої діяльності та охороняється відповідно до законодавства України.

5.3 Усі права інтелектуальної власності на Сайт та його складові частини належать Компанії та охороняються зокрема, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», а також іншими нормативно-правовими актами та відповідними міжнародними угодами та конвенціями.

5.4 Користувачеві заборонено використовувати Сайт та/або його складові частини будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб.

5.5 Категорично забороняється створювати сервіси, які візуально та функціонально будуть ідентичними Сайту та створюватимуть (можуть створити) у Користувачів хибну уяву про Компанію. У разі створення ідентичного сайту та отримання комерційної вигоди від його використання, всі кошти, отримані внаслідок таких дій, мають бути перераховані на рахунок Компанії.

5.6 Право використання Сайту обмежується правом Користувача користуватися його інформацією в межах її призначення і не передбачає можливості використовувати Сайт або окремі його елементи у будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим Договором.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

6.1 Інформація на сайті Компанії надається такою, як вона є. Користувач розуміє та визнає, що невідповідність результату використання цієї інформації очікуванням Користувача не є фактом неналежного надання інформації Компанією.

6.2 Компанія не несе відповідальності за шкоду (збитки) будь-якого характеру, завдані Користувачам в наслідок використання отриманної на сайті інформації.

6.3 Компанія не несе відповідальності за матеріали, відомості, інформацію, що розміщуються Користувачами на Сервісі.

6.4 У разі виникнення претензій у Користувачів між собою вони зобов’язуються висувати такі претензії самостійно, без необхідності залучення Компанії, а також звільняють Компанію від усіх вимог, зобов’язань, компенсацій щодо відшкодування шкоди, збитків, витрат тощо, які виникли внаслідок таких претензій.

6.5 Користувач самостійно в повному обсязі несе відповідальність за всі ризики, пов’язані з використанням Сайту.

6.6 Компанія не несе відповідальності за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Сайту, за відсутність можливості користування Сайтом через причини, що не залежать від Компанії, а також внаслідок порушення Користувачем умов цього договору.

6.7 У разі виникнення будь-яких несправностей у роботі Сайту Компанія вживатиме всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Водночас Користувач погоджується, що використання Сайту може бути обмежено через випадкові технічні помилки, внаслідок дії форс-мажорних обставин та/або з інших причин, які не залежать від Компанії.

6.8 Компанія не гарантує функціонування Сайту на конкретному устаткуванні або пристрої. Користувач самостійно несе відповідальність за придбання та оновлення сумісного устаткування та пристроїв, необхідних для належного використання сайту.

6.9 Компанія не несе відповідальності за можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів або третіх осіб, завдані внаслідок використання або неможливості використання Сайту.

6.10 Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів або третіх осіб, які порушують чинне законодавство України.

6.11 Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені від імені Користувача під час використання Сайту.

6.12 Бездіяльність з боку Компанії у разі порушення Користувачем умов цього договору не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів для захисту своїх інтересів у майбутньому, а також у будь-якому разі не свідчить про відмову Компанії від своїх прав у разі вчинення Користувачем аналогічних порушень у майбутньому.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Усі спори та розбіжності, що виникають під час виконання цього договору або у зв’язку з ним, вирішуються за допомогою переговорів між Компанією та Користувачем. Претензії Користувача розглядаються Компанією за умови їх викладення у письмовій формі та заявлення Компанії в межах 1 місяця від дня виникнення підстав для висування претензії. У разі висунення претензії з порушенням зазначеного строку Компанія залишає за собою право відмовити у розгляді та задоволенні такої претензії.

7.2 У разі неможливості досягти згоди за допомогою переговорів спір передається для вирішення в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.3 Будь-яка комунікація між Компанією та Користувачами здійснюється електронною поштою з використанням зареєстрованих електронних адрес сторін або за допомогою форми зворотного зв’язку. Зареєстрованою електронною адресою Компанії є admin@frios.ua.

7.4 Якщо внаслідок певної причини будь-які умови цього договору будуть визнані недійсними, це не впливає на чинність або застосовність решти умов договору.

7.5 Цей договір, додатки та відносини між Компанією та Користувачами регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані договором та/або додатками, регламентуються положеннями чинного законодавства України.